cannabishellas-klostiki15.jpg

Μετά απο 3 περίπου χρόνια αναμονής απο την στιγμή που ψηφίστηκε στην βουλή ο νόμος, επιτέλους δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το πλαίσιο ωστε να μπορέσει να εφαρμοστεί.

Η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης είναι ξανά πια νόμιμη καθώς κακώς είχε ταυτιστεί με την ευφορική κάνναβη και είχε απαγορευτεί στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να κλείσουν ολα να καναβουργεία που υπήρχαν στην χώρα μας.
Να σημειώσουμε εδώ οτι αυτό το γεγονός δεν συνέβη αντίστοιχα στα αναπτυγμένα κράτη όπου ποτέ δεν απαγορεύτηκε η καλλιέργεια της κλωστικής κάνναβης καθώς δεν εμπεριέχει καμιά ουσία η οποία είναι παράνομη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οχι μόνο να χάσουμε το στρατιγικό πλεονέκτημα των εξαγωγών και να χασουν πολλοι ανθρωποι τις δουλειές τους αλλά και να είμαστε αναγκασμένοι για περίπου 60 χρόνια να εισάγουμε ολα τα προϊόντα της κλωστικής κάνναβης απο τους ξένους .

Ευχόμαστε να μην κωλυσιεργήσει αλλο το κράτος και να προωθηθεί αυτή η ενέργεια όπως πρέπει.

Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικά η δημοσίευση όπως ακριβώς έγινε στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 929
6 Απριλίου 2016
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.92221/
23−12−2014 κοινής υπουργικής απόφασης έγκρι−
σης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού
έτους 2015. ...........................................................................................
Ανακατανομή δύο (02) κενών θέσεων προσωπικού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. .Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και
των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (ΕΕ L 227 της
31.7.2014, σ. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 της 20.6.2014,
σ. 1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάννα−
βης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότη−
τα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη
χορήγηση της βασικής ενίσχυσης....................................1
2
3
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.24715
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.92221/ 23−12−
2014 κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης κατα−
νομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού έτους 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α ́)
β) του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α ́)
γ) του άρθρου 77, παρ. 3 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ́)
δ) του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α ́)
ε) του Ν. 2606/1998 (ΦΕΚ 89 Α ́)
στ) του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α ́)
ζ) του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ́)
η) του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α ́)
θ) του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α ́)
ι) του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ́)
ια) του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ́)
ιβ) του άρθρου 35 Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α ́)
ιγ) του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α ́)
ιδ) του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ́)
ιε) του Ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α ́)
ιστ) του άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α ́)
ιζ) του άρθρου 34 του Ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α ́)
ιη) του άρθρου 55 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α ́)
ιθ) του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α ́)
κ) του άρθρου 29 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ́)
κα) του άρθρου 6, παρ. 9, 10 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α ́)
κβ) του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ́)
κγ) του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ́)
κδ) του άρθρου 99 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α ́)
κε) του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α ́)
κστ) του άρθρου 43 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α ́)
κζ) του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α ́)
κη) του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α ́)
κθ) του Π.δ/γματος 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α ́)
κι) του Π.δ/γματος 187/2009 (ΦΕΚ 217 Α ́)
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168 Β ́) απόφαση
του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β ́)
απόφαση του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1.α/οικ. 106349/8−12−2014 από−
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Υπουρ−
γείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων
(ΚΑΕ)» (ΑΔΑ: ΩΡΟΛΘ − ΟΒΨ)
5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, του Ε.Κ.Α.Β.
και του Π.Ε.Δ.Υ.
6. Το με ημερομηνία 30−3−2016 έγγραφο του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Υγείας με συνημμένο το από 30−3−2016
έγγραφο του ΕΚΑΒ με θέμα «Αποζημίωση πρόσθετων
αμοιβών προσωπικού ΕΚΑΒ»
7. Την αριθμ. Β1α/οικ. 24528/30−3−2016 εισήγηση του
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.92221/
24−12−2014 (ΦΕΚ 3501 Β ́, ΑΔΑ: Ω9ΝΘΘ−69Σ) κοινή υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών
Ιατρικού Προσωπικού έτους 2015», η οποία τροποποι−
ήθηκε με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.73480/10−11−2015
11614
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(ΦΕΚ 2481 Β ́, ΑΔΑ: ΩΕΡΠ645ΦΥΟ−Ψ4Ρ) και Α2α/ΓΠ82337/
8−12−2015 (ΦΕΚ 2658/Β ́ ΑΔΑ: 6ΛΝ7465ΦΥΟ−Μ6Χ) όμοιες, ως
προς την κατανομή εφημεριών ιατρών του Ε.Κ.Α.Β, εξής:
ΕΚΑΒ
2.169.904,37
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π.92221/
24−12−2014 (ΦΕΚ 3501 Β ́, ΑΔΑ: Ω9ΝΘΘ−69Σ) κοινή υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών
Ιατρικού Προσωπικού έτους 2015» όπως τροποποιήθηκε,
εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 2901.03/27878/2016
(2)
Ανακατανομή δύο (02) κενών θέσεων προσωπικού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 54 Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι−
ση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 174 Α ́)
β. του Π.δ 24/2015 "Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20Α ́)
γ. των παρ. 5 και 22 του άρθρου 77 του Π.δ. 103/2014
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (170 Α ́),
δ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α).
ε. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ 116 Α ́).
στ. της αριθμ. Υ21/6−10−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού "Ανάθεση καθηκόντων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη" (ΦΕΚ 2144 Β ́).
ζ. της αριθμ. 2901.01/26812/7−10−2015 απόφασης "Διο−
ρισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής" (ΦΕΚ 719 ΥΟΔΔ).
η. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α ́ 98)
2. Την αριθμ. 2901.03/04/2015/19−3−2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλί−
ας και Τουρισμού «Μετατροπή θέσης Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων σε πάγια οργανική θέση δημοσίου δικαίου
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού» (ΦΕΚ 583 Β ́)
3. Την αριθμ. 2901.03/12/2015/18−5−2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλί−
ας και Τουρισμού «Μετατροπή θέσης Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων σε πάγια οργανική θέση δημοσίου δικαίου
του κλάδου Π Ε Διοικητικού Οικονομικού» (ΦΕΚ 1025 Β ́)
4. Την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργανι−
κών μονάδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/25749/2016/23−3−2016
εισηγητικό σημείωμα του Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανακατανομή δύο (02) κενών οργανικών θέσε−
ων μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, του άρθρου 77 του Π.δ. 103/2014,
ως ακολούθως:
− Μία (01) θέση από Κατηγορία /Κλάδο Π Ε Μεταφρα−
στών − Διερμηνέων στην Κατηγορία/Κλάδο ΠΕ Διοικη−
τικού − Οικονομικού. Μετά την ανακατανομή ο κλάδος
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού περιλαμβάνει εξήντα οκτώ
(68) θέσεις, εκ των οποίων οι είκοσι τρεις (23) προέρ−
χονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
− Μία (01) θέση από Κατηγορία/Κλάδο ΔΕ Τεχνικού
στην Κατηγορία/ Κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. Μετά την
ανακατανομή ο κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ περιλαμ−
βάνει είκοσι επτά (27) θέσεις, εκ των οποίων δύο (02)
θέσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των ΑΕΝ
και δύο (02), οι οποίες προέρχονται από τη Γ.Γ. Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
F
Αριθμ. 1750/39224
(3)
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ−
τρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κα−
νονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 (ΕΕ L 227 της 31.7.2014,
σ. 69) και 639/2014 (ΕΕ L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της
Επιτροπής, σχετικά με τους όρους και τις προϋπο−
θέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του εί−
δους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τετρα−
ϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση της
βασικής ενίσχυσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4139/2013 «Νόμος
περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α ́ 74).
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
11615
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοι−
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α ́ 32).
γ) Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του Ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν−
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α ́ 143).
δ) Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α ́ 194), όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α ́ 98).
2. Των άρθρων 13 έως και 29 του Ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργί−
ας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και
άλλες διατάξεις» (Α ́ 200), όπως ισχύει.
3. Τους Κανονισμούς (ΕΕ), όπως ισχύουν:
α) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπί−
σεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής
γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).
β) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθη−
ση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94,
(ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ.
1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
γ) αριθμ. 639/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου
2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύ−
σεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος Χ του εν λόγω κανο−
νισμού (ΕΕ L 181 της 20.6.2014, σ. 1).
δ) αριθμ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου
2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕΕ L 227
της 31.7.2014, σ. 69).
4. Την αριθμ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β ́ 2144/6−10−2015).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του άρθρου 32 παρ. 6 του Κανονισμού 1307/2013, των άρ−
θρων 17 παρ. 7, 30 περ. ζ ́, 36 και 45 και του Παραρτήμα−
τος του Κανονισμού 809/2014, καθώς και του άρθρου 9
του Κανονισμού 639/2014, σχετικά με τους όρους και
τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης
του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα σε τε−
τραϋδροκανναβινόλη (εφεξής THC) μέχρι 0,2% (εφεξής
ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης), για τη χορήγηση της
βασικής ενίσχυσης.
2. Η χώρα καθιερώνει σύστημα προέγκρισης για την
καλλιέργεια κάνναβης.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
1. Η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας της Γε−
νικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑ−
ΑΤ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία και
τον συντονισμό των λοιπών αρμοδίων αρχών για την
εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων για
την καλλιέργεια των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης.
2. Η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλα−
σιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του
ΥΠΑΑΤ ορίζεται ως αρμόδια αρχή για:
α) την κοινοποίηση στην Επιτροπή της απαγόρευσης
της εμπορίας μιας συγκεκριμένης ποικιλίας βιομηχανι−
κής κάνναβης, αν ο μέσος όρος όλων των δειγμάτων
της υπερβαίνει την περιεκτικότητα 0,2% σε THC για
δύο συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με το τρίτο και τέταρτο
εδάφιο των παρ. 3 και 5 του άρθρου 45 του Κανονισμού
809/2014,
β) την τήρηση του αρχείου της παρ. 2 του άρθρου 45
του Καν. 809/2014, ανά ποικιλία με τα αποτελέσματα
των αναλύσεων όσον αφορά την περιεκτικότητα σε
THC, βάσει των στοιχείων που αποστέλλουν τα Τμή−
ματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων Αποκε−
ντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις καλλιέργειες
που βρίσκονται εντός της περιοχής αρμοδιότητας τους
(εφεξής οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης).
3. Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για:
α) την παραλαβή και εξέταση των Ενιαίων Αιτήσεων
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανο−
νισμού 809/2014,
β) την ενημέρωση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλι−
έργειας για την ακριβή θέση των καλλιεργειών ποικιλιών
βιομηχανικής κάνναβης ανά Περιφερειακή Ενότητα και
καλλιεργητή, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο
του αγροτεμαχίου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης όπου
έχει δηλωθεί ότι πρόκειται να καλλιεργηθούν οι ποικι−
λίες βιομηχανικής κάνναβης.
4. Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός − ΔΗΜΗΤΡΑ
(ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για:
α) την αξιολόγηση των ποικιλιών βιομηχανικής κάννα−
βης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας, με σκο−
πό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας,
β) τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών βιο−
μηχανικής κάνναβης,
11616
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γ) την εκπαίδευση των ελεγκτών που πραγματοποιούν
τη συλλογή των δειγμάτων.
5. Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων
Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ ορίζονται ως
αρμόδιες αρχές για:
α) τη χορήγηση της προέγκρισης καλλιέργειας ποικι−
λιών βιομηχανικής κάνναβης του άρθρου 4,
β) τη διατύπωση γνώμης στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή των κυρώσεων
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9,
γ) την τήρηση του μητρώου, ηλεκτρονικά, των καλλι−
εργητών ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, με βάση τις
δηλώσεις του ολοκληρωμένου συστήματος (ΟΣ) του
Τίτλου II του Κανονισμού 809/2014 και τα στοιχεία της
αίτησης προέγκρισης του άρθρου 4 της παρούσας,
δ) τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων και τη συλ−
λογή του πρώτου και του δεύτερου, για επιβεβαιωτική
ανάλυση, δείγματος στις καλλιέργειες βιομηχανικής
κάνναβης, σύμφωνα με το άρθρο 8, και τη φύλαξή τους,
ε) την αποστολή των δειγμάτων για ανάλυση σε δη−
μόσια ή ιδιωτικά διαπιστευμένα, από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με την κείμενη νομοθε−
σία, εργαστήρια επιλογής του παραγωγού,
στ) την αποστολή της έκθεσης ελέγχου της παρ. 3
του άρθρου 8 στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας,
ζ) την αποστολή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων
στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασια−
στικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και στη
Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας, καθώς και στον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Αν η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε
THC, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις, υπερβαίνει το
0,2%, τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποστέλλονται
και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 3
Καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης για
ερευνητικούς − πειραματικούς σκοπούς
Στον ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύ−
ματα της χώρας επιτρέπεται για ερευνητικούς− πειρα−
ματικούς σκοπούς, η καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής
κάνναβης σε έκταση πέντε (5) στρεμμάτων το ανώτερο,
ανά ποικιλία και καλλιεργητική περίοδο. Στην περίπτωση
αυτή, δηλώνεται στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργει−
ας και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγεί−
ου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η διενέργεια πειραματι−
κών καλλιεργειών βιομηχανικής κάνναβης (ιδίως τοποθε−
σία, ποικιλία/λίες) και γνωστοποιούνται τα αποτελέσμα−
τα των πειραμάτων αυτών στη Διεύθυνση Συστημάτων
Καλλιέργειας. Για την απόκτηση, από τρίτες χώρες, των
σπόρων προς σπορά ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης
για ερευνητικούς− πειραματικούς σκοπούς χορηγείται
σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πό−
ρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών, κατόπιν αίτησης του ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ
και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας.
Άρθρο 4
Προέγκριση καλλιέργειας ποικιλιών
βιομηχανικής κάνναβης
1. Για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάν−
ναβης και την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυ−
σης (ΕΑΕ) της παρ. 7 του άρθρου 17 του Κανονισμού
809/2014, ο ενδιαφερόμενος γεωργός, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση
προέγκρισης στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης,
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του άρθρου 10, συνοδευ−
όμενη από: α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την
έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, και συγκε−
κριμένα με βάση το σύστημα που καταχωρείται για την
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (13ψήφιος κωδικός έκτασης
στο χαρτογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ)
β) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθμ.
οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση (Β ́2878/27.10.2014) και
γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει
να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό πρόσωπο δεν έχει κα−
ταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία
περί ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδή−
ποτε άλλο αδίκημα. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι
νομικό πρόσωπο, η παραπάνω προϋπόθεση πρέπει να
συντρέχει ως εξής:
αα) για τις Ανώνυμες Εταιρίες για το σύνολο των με−
λών του ΔΣ ββ) για Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη
Εταιρία ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία για το σύνολο
των εταίρων γγ) για Κοινοπραξία χωρίς νομική προσω−
πικότητα για το σύνολο των κοινοπρακτούντων μελών
Υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης για
την χορήγηση ποινικού μητρώου από την αρμόδια αρχή.
Σε αυτήν την περίπτωση θα κατατίθεται για τα ίδια ως
άνω πρόσωπα υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 Ν. 1599/1986
ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκη−
μα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών
καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε
βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα.
2. α) Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά
την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των δικαιολο−
γητικών της παρ. 1 χορηγούν, εντός δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από την υποβολή της αίτησης, την προέγκρι−
ση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, και ενημερώνουν το
μητρώο του άρθρου 5 ή απορρίπτουν την αίτηση του
ενδιαφερόμενου με αιτιολόγηση. Αν κατά τον έλεγχο,
τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης διαπιστώσουν
έλλειψη κάποιου δικαιολογητικού της περ. Α ́ της παρ. 1
ενημερώνουν τον αιτούντα, ο οποίος μέσα σε δέκα (10)
ημέρες από την ενημέρωση του προσκομίζει τα ελλείπο−
ντα δικαιολογητικά, άλλως η αίτηση του απορρίπτεται.
β) Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης και εφόσον
προκύψει καταδίκη του αιτούντος για αδίκημα που
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών ή για
οποιοδήποτε άλλο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,
ή αν διαπιστωθεί η αναλήθεια κάποιου από τα δικαιο−
λογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η προέγκρι−
ση ανακαλείται άμεσα από το οικείο Τμήμα Αγροτικής
Ανάπτυξης και ενημερώνεται σχετικά το μητρώο και ο
ενδιαφερόμενος.
3. Για την ανανέωση της προέγκρισης πέραν του
έτους που αφορά την ενίσχυση, ο αιτών οφείλει να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στα οικεία Τμήματα Αγρο−
τικής Ανάπτυξης ότι δεν άλλαξαν τα στοιχεία του και
τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που
προσκόμισε κατά την πρώτη προέγκριση. Αν άλλαξε
κάποιο από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 ή αιτείται για
νέα έκταση θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση προέ−
γκρισης. Ισχύει η περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
11617
3. Αν κατά την υποβολή της ΕΑΕ της παρ. 7 του άρ−
θρου 17 του Κανονισμού 809/2014, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν διαθέτει την προέγκριση
του παρόντος άρθρου, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απορρίπτει την
ΕΑΕ και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.
4. Η προέγκριση δεν εκχωρείται ούτε μεταβιβάζεται.
Στην περίπτωση θανάτου του κατόχου της προέγκρι−
σης, η προέγκριση κληρονομείται από τους νόμιμους
κληρονόμους, στο πρόσωπο των οποίων πρέπει να συ−
ντρέχει ατομικά στον καθένα η προϋπόθεση της μη
καταδίκης για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία
περί ναρκωτικών και οι οποίοι έχουν τις υποχρεώσεις
του άρθρου 6. Αν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του
κάθε κληρονόμου τότε ανακαλείται η προέγκριση για το
πρόσωπο αυτό και η ενίσχυση καθορίζεται κατά τους
κανονισμούς του Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ..
5. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της παρ. 1
απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης για τη χορήγηση
της προέγκρισης σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 5
Μητρώο βιομηχανικής κάνναβης και
αρχείο αποτελεσμάτων αναλύσεων
1. α) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γε−
νικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ δημιουργεί και συντηρεί
το μητρώο καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης.
β) Το μητρώο καλλιεργητών βιομηχανικής κάνναβης
τηρείται και ενημερώνεται από τα οικεία Τμήματα Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και περιλαμβάνει τα στοιχεία της προ−
έγκρισης.
2. Το αρχείο αποτελεσμάτων αναλύσεων ανά ποικιλία
της παρ. 2 του άρθρου 45 του Καν. 809/2014, τηρείται
από τη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλα−
πλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.
3. Το μητρώο της παρ. 1 και το αρχείο της παρ. 2
αποτελούν ενιαίο μητρώο στο οποίο έχουν πρόσβαση
η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και η Διεύθυνση
Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, ο Ο.ΠΕ.ΚΕ.ΠΕ. και η Δι−
εύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής
Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις γεωργών βιομηχανικής κάνναβης
Οι παραγωγοί ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης υπο−
χρεούνται:
α) Να διαθέτουν την προέγκριση καλλιέργειας βιομη−
χανικής κάνναβης του άρθρου 4.
β) Να υποβάλλουν την ΕΑΕ της παρ. 7 του άρθρου 17
του Κανονισμού 809/2014.
γ) Να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν σπόρους
προς σπορά των ποικιλιών που περιλαμβάνονται στον
«Κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ει−
δών», σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού 639/2014.
Έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο παραγωγός θα πρέ−
πει να υποβάλλει, συμπληρωματικά στην ΕΑΕ στοιχεία
σχετικά με τις χρησιμοποιηθείσες ποσότητες σπόρων
(kg ανά στρέμμα) καθώς και τις επίσημες ετικέτες που
είχαν επικολληθεί στις συσκευασίες των σπόρων σύμ−
φωνα με την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου ή το
σχετικό τιμολόγιο στο οποίο αναφέρονται τα ως άνω
στοιχεία.
δ) Να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά
ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμε−
νων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.
ε) Να δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανά−
πτυξης, τον χρόνο συγκομιδής, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στο άρθρο 7
στ) Να γνωστοποιούν, στα οικεία Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης:
αα) την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων και των
στοιχείων επικοινωνίας τους, εντός δέκα ημέρων,
ββ) την αλλαγή της ποικιλίας που χρησιμοποιήθηκε
στην σπορά,
γγ) την αποτυχία φυτρώματος της καλλιέργειας και
την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού, δδ) την κατα−
στροφή της καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης.
Για τις υποπεριπτώσεις ββ, και δδ, η γνωστοποίηση
θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την αντίστοιχη ενέρ−
γεια και αυτή να πραγματοποιείται παρουσία αρμόδιου
υπαλλήλου του οικείου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
από τον οποίο συντάσσεται σχετική έκθεση. Για την
υποπερίπτωση γγ, η γνωστοποίηση θα πρέπει να λαμ−
βάνει χώρα πριν την καλλιέργεια άλλου είδους φυτού.
ζ) Να διατηρεί έντυπο ενημέρωσης περί καλλιέργειας
βιομηχανικής κάνναβης στο οποίο θα αναγράφεται ο
αριθμός προέγκρισης που έχει λάβει.
η) Να προκαταβάλουν το κόστος των αναλύσεων των
δειγμάτων που λαμβάνονται από τους ελεγκτές των
Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεμάχιο και
ανά ποικιλία. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται από τα
εργαστήρια στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
Άρθρο 7
Συγκομιδή και αποθήκευση
των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης
1. α) Η συγκομιδή των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης
πραγματοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από το
τέλος της ανθοφορίας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 45 του Κανονισμού 809/2014.
Οι γεωργοί δηλώνουν στα οικεία Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης, τον χρόνο συγκομιδής, τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της.
β) Σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 45 του Κανονισμού 809/2014, δύνανται οι παρα−
γωγοί, αν το επιθυμούν, να συγκομίζουν τις ποικιλίες
βιομηχανικής κάνναβης μετά την έναρξη της ανθοφορί−
ας, αλλά πριν τη λήξη της δεκαήμερης περιόδου από το
τέλος της ανθοφορίας. Οι γεωργοί δηλώνουν στα οικεία
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον χρόνο συγκομιδής,
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την πραγματο−
ποίηση της, προκειμένου οι ελεγκτές να είναι παρόντες
κατά τη συγκομιδή, ώστε να υποδεικνύουν ποια αντι−
προσωπευτικά τμήματα κάθε αγροτεμαχίου πρέπει να
εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται επί τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες μετά το τέλος της ανθοφορίας για τη
διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8, σύμφωνα με τη
μέθοδο που καθορίζεται στο Παράρτημα του ιδίου ως
άνω Κανονισμού.
2. α) Μετά τη συγκομιδή της, αν η βιομηχανική κάν−
ναβη πρόκειται να αποθηκευτεί, στη δήλωση της παρ. 1
περιλαμβάνεται και ο σχετικός αποθηκευτικός χώρος.
β) Η αποθήκευση της βιομηχανικής κάνναβης γίνεται
αποκλειστικά στους αποθηκευτικούς χώρους που έχει
δηλώσει ο καλλιεργητής στη δήλωση της περ. Α ́ της παρ.
1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 α του παρόντος άρθρου.
11618
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 8
Επιτόπιος έλεγχος καλλιεργειών
βιομηχανικής κάνναβης και εξακρίβωση της περιεκτικό−
τητας των ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης σε THC
1. α) Σε εφαρμογή του άρθρου 30 του Κανονισμού
809/2014, ο ετήσιος επιτόπιος έλεγχος από τα οικεία
Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης, για την εξακρίβωση
της περιεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών
βιομηχανικής κάνναβης σε THC, καλύπτει το 30% των
εκτάσεων που δηλώνονται για την παραγωγή ποικιλιών
βιομηχανικής κάνναβης. Από το επόμενο έτος ο ετήσιος
επιτόπιος έλεγχος καλύπτει το 20% των εκτάσεων που
δηλώνονται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του
άρθρου 36 του ως άνω Κανονισμού.
β) Σε εφαρμογή του άρθρου 35 του Κανονισμού
809/2014, όταν από τους επιτόπιους ελέγχους αποκα−
λύπτονται σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
στο πλαίσιο της βασικής ενίσχυσης για την κάνναβη
βιομηχανικής χρήσης, τα οικεία Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης αυξάνουν σε δέοντα βαθμό το ποσοστό
των δικαιούχων που πρέπει να υποβληθούν σε επιτόπιο
έλεγχο το επόμενο έτος.
2. α) Σε εφαρμογή του άρθρου 45 και του Παραρ−
τήματος του Κανονισμού 809/2014, η εξακρίβωση της
περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων ποικιλιών βι−
ομηχανικής κάνναβης σε THC διενεργείται από δια−
πιστευμένα από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια, επιλογής
του γεωργού, επί των δειγμάτων που αποστέλλονται
σε αυτά για ανάλυση από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής
Ανάπτυξης. Αν σε ένα αγροτεμάχιο καλλιεργούνται δύο
(2) ή περισσότερες ποικιλίες, η δειγματοληψία και η
ανάλυση πραγματοποιούνται ξεχωριστά για κάθε μια
από τις ποικιλίες αυτές.
β) Σε εφαρμογή της περ. 2.2 της παρ. 2 του Παραρτή−
ματος του Κανονισμού 809/2014, οι ελεγκτές των οικεί−
ων Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης συλλέγουν δεύτερο
δείγμα για επιβεβαιωτική ανάλυση, το οποίο ξηραίνεται
και φυλάσσεται, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζε−
ται στο Παράρτημα του Κανονισμού 809/2014, από το
οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι τη λήξη της
καλλιεργητικής περιόδου.
γ) Σε εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του
άρθρου 45 του Κανονισμού 809/2014, τα οικεία Τμήμα−
τα Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνουν τη Διεύθυνση
Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και τη Διεύθυνση Συ−
στημάτων Καλλιέργειας, για το ότι για δεύτερο έτος,
ο μέσος όρος όλων των δειγμάτων μιας συγκεκριμένης
ποικιλίας υπερβαίνει την περιεκτικότητα του 0,2% σε
τετραϋδροκανναβινόλη, και εφαρμόζεται η διαδικασία
του άρθρου 17 της αριθμ. 341561/2645/25.2.2000 απόφα−
σης, καθώς και του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 45 του ιδίου ως άνω Κανονισμού.
3. Οι ελεγκτές των οικείων Τμημάτων Αγροτικής Ανά−
πτυξης, μετά τη διενέργεια κάθε επιτόπιου ελέγχου
συντάσσουν έκθεση έλεγχου, την οποία αποστέλλουν
στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας.
4. Τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης αποστέλ−
λουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του παρόντος
άρθρου στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και
Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών
Ειδών και στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας,
καθώς και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Αν η περιεκτικότητα των
δειγμάτων σε THC, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις,
υπερβαίνει το 0,2%, τα αποτελέσματα των αναλύσεων
αποστέλλονται και στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 9
Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις
1. α) Σε όποιον αρνείται την παροχή στοιχείων και πλη−
ροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει στοι−
χεία και πληροφορίες ή παρακωλύει με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8,
ή παραλείπει να γνωστοποιήσει το χρόνο συγκομιδής
ή να δηλώσει τον τόπο αποθήκευσης, ανακαλείται η
προέγκριση και επιβάλλεται πρόστιμο:
αα) από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι από ένα έως και
δέκα (>1 −10≥) στρέμματα,
ββ) από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) ευρώ μέχρι πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν η υπό έλεγχο έκταση είναι
από δέκα έως πενήντα (>10−50≥) στρέμματα και
γγ) από πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (50.001) μέχρι
εκάτο χιλιάδες ευρώ (100.000), αν η υπό έλεγχο έκταση
είναι πενήντα (>50) στρέμματα και άνω.
2. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της
παρ. 1, η οποία νοείται ως η διαπίστωση της ίδιας πα−
ράβασης από το ίδιο πρόσωπο μέσα σε διάστημα τριών
(3) ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης
επιβολής της διοικητικής κύρωσης τα πρόστιμα διπλασι−
άζονται − και επιβάλλεται επιπλέον διετής αποκλεισμός
τόσο από την προέγκριση της καλλιέργειας όσο και
από την ενίσχυση,
3. Η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο γνωστο−
ποιεί εγγράφως με απόδειξη, τη διαπίστωση παράβα−
σης των παρ. 1 και 2 στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος
καλείται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη
γνωστοποίηση της σε αυτόν, να υποβάλει εγγράφως
τις απόψεις του. Στην ειδοποίηση του προηγούμενου
εδαφίου αναφέρεται και το δικαίωμα άσκησης ένστα−
σης, σύμφωνα με την παρ. 5.
4. Οι κυρώσεις των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται με από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, μετά από γνώμη των οικείων Τμημάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης.
5. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου και της
ανάκλησης της προέγκρισης του άρθρου 4, ο ενδια−
φερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή
ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της
απόφασης επιβολής της κύρωσης σε αυτόν. Η απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί
της ενδικοφανούς προσφυγής είναι οριστική, ανέκκλητη
και εκτελεστή.
6. Αν κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 8
της παρούσας, διαπιστωθούν παραβάσεις του Ν.4139/2013,
εφαρμόζονται οι διατάξεις και επιβάλλονται οι ποινές
του ιδίου ως άνω νόμου.
Άρθρο 10
Παραρτήματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται δύο (2) Πα−
ραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της και έχει ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
11619
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ
Για τη χορήγηση προέγκρισης καλλιέργειας
βιομηχανικής κάνναβης
του .....................................................................................................
κατοίκου ........................................................................................
με ΑΦΜ ...........................................................................................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι
ΠΡΟΣ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε προέγκριση
καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης.
Τα αγροτεμάχια, τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθεί βιομηχανική κάνναβη θα δηλωθούν στο Ο.Σ. του τρέχο−
ντος έτους και είναι τα εξής:
Στοιχεία
Νομός
Κοινότητα
Στρέμματα
Ποικιλία
Αγροτεμαχίου (ΧΨ)
Σύνολο αγροτεμαχίων και Στρεμμάτων:
.....................................................
Συνημμένα υποβάλλω:
− Την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 146896/17.10.2014 απόφαση (Β ́ 2878/27.1 0.2014).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
Προέγκριση καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης
Χορηγείται προέγκριση καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, στον/στην ..........................................................
κάτοικο ........................................................................ με ΑΦΜ ................................................. για τα αγροτεμάχια που έχουν ως εξής:
Στοιχεία
Νομός
Κοινότητα
Στρέμματα
Ποικιλία
Αγροτεμαχίου (ΧΨ)
Σύνολο αγροτεμαχίων και Στρεμμάτων:
.................................................... ....................................................
..............................................., .................../.................../20........
Ο προϊστάμενος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Λ..../20...
11620
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Έντυπο ενημέρωσης περί καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης
Warning for hemp cultivation
Στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο καλλιεργείται βιομηχανική κάνναβη
Αριθμός αδείας καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης
Αρμόδια αρχή έκδοσης αδείας
Χαρτογραφικό υπόβαθρο αγροτεμαχίου με βάση την
ενιαία αίτηση ενίσχυσης
Έκταση καλλιέργειας με βάση την ενιαία αίτηση
ενίσχυσης σε ha (1 ha=10 στρέμματα)
Καλλιεργούμενη ποικιλία βιομηχανικής κάνναβης
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΥΤΩΝ
DO NOT REMOVE PLANTS
Άρθρο 11
Γενικές διατάξεις
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της αριθμ.
104/7056/21.1.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ́ 147/22.1.2015).
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
*02009290604160008*
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το αυθεντικό PDF Εδώ

cannabishellas.com 08/04/2016

cannabishellas-klostiki12.jpg