Συμπερασματα για τη χρηση της κανναβης και τις βλαβες που μπορει να επιφερεικανναβη

1. Τον τελευταίο μισό αιώνα η ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης έχεικαθιερωθεί ευρέως στους έφηβους και τα άτομα στα πρώτα χρόνια τηςενήλικης ζωής, σε μεγάλο φάσμα ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενωνχωρών. Στις ανεπτυγμένες χώρες με μεγαλύτερο ιστορικό χρήσης, μιασημαντική μειονότητα χρηστών συνεχίζει τη χρήση και μετά την είσοδό τουςστη μέση ηλικία και αργότερα

.2. Υπάρχουν ορισμένες βλάβες που μπορεί να επιφέρει το κάπνισμα τηςκάνναβης στην υγεία. Η χρήση της κάνναβης μειώνει την ικανότητααπόδοσης σε δραστηριότητες που απαιτούν ακρίβεια. Η χρήση πριν από τηνοδήγηση αυξάνει ενδεχομένως τον κίνδυνο αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.Το 10 περίπου τοις εκατό όσων δοκιμάζουν κάνναβη αναπτύσσουν εξάρτησηστην ουσία, και διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικώνπαθήσεων, μειωμένης γνωστικής λειτουργίας (τουλάχιστονβραχυπρόθεσμα) και ανάπτυξης ψυχωσικών συμπτωμάτων ή ψυχωσικήςδιαταραχής. Η πρώιμη και συχνή χρήση από εφήβους μπορεί να αυξήσει τιςπιθανότητες χαμηλής απόδοσης στην εκπαίδευση, όπως και άλλεςανεπιθύμητες ψυχοκοινωνικές συνέπειες κατά τα πρώτα χρόνια τηςενήλικης ζωής.

3. Η πιθανότητα και το μέγεθος βλάβης στην υγεία των χρηστών που κάνουνβαριά χρήση κάνναβης, είναι πολύ μικρή σε σχέση με άλλες ψυχοτρόπουςουσίες, νόμιμες και παράνομες, που χρησιμοποιούνται ευρέως, συγκεκριμένατα οινοπνευματώδη, τον καπνό, τις αμφεταμίνες, την κοκαΐνη και τηνηρωίνη.

marijuana, cannabis4. Πρόσφατα εκφράστηκαν ανησυχίες για την αυξανόμενη δραστικότητα τωνπαραγώγων της κάνναβης. Η μέση περιεκτικότητα τετραυδροκαναβινόλης(THC) έχει ενδεχομένως αυξηθεί σε πολλές χώρες, κάτι που οφείλεται τουλάχιστον μερικώς στο ότι η παραγωγή κάνναβης είναι παράνομη. Οισυνέπειες αυτών των αυξήσεων στην υγεία εξαρτώνται από τον βαθμό στονοποίο οι χρήστες μπορούν να καθορίσουν τη δόση τηςτετραυδροκαναβινόλης.

5. Σε διαφορετικές χρονικές περιόδους στην ίδια χώρα, αλλά και μεταξύδιαφορετικών χωρών, παρουσιάζονται κυμαινόμενα ποσοστά χρήσηςκάνναβης, που όμως δε φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τηνπιθανότητα σύλληψης ή τις ποινές για τη χρήση ή και την πώληση, όσοδρακόντειες και να είναι αυτές. Η εκτεταμένη χρήση της κάνναβηςαποδεικνύει πως πολλά άτομα παίρνουν ευχαρίστηση, όπως καιθεραπευτικά ή και άλλα οφέλη από τη χρήση της.

6. Είναι πιθανόν οι χρήστες κάνναβης που οδηγούν υπό την επήρεια ναμπορούν να βλάψουν τους συνανθρώπους τους. Υπάρχει πλέον εξοπλισμόςμέτρησης που μπορεί να εξακριβώσει εάν ένας οδηγός βρίσκεται υπό τηνεπήρεια κάνναβης και θα πρέπει να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούνευρέως ρυθμίσεις που να αποτρέπουν τέτοιες συμπεριφορές. Δεν έχουνπαγιωθεί άλλες δυσμενείς επιπτώσεις σε τρίτους από τη χρήση τηςκάνναβης. Ίσως η σημαντικότερη να είναι η αποτυχία ανταπόκρισης στουςεπαγγελματικούς και οικογενειακούς ρόλους λόγω της εξάρτησης από τηνκάνναβη.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

7. Εδώ και πολλά χρόνια γίνονται προσπάθειες αποθάρρυνσης από τη χρήσητης κάνναβης μέσω απαγόρευσης και αστυνόμευσης. Οι προσπάθειεςεφαρμογής αυτής της πολιτικής επικεντρώνονται, στις περισσότερες χώρες,στη σύλληψη των χρηστών. Στις ανεπτυγμένες χώρες με μεγάλουςπληθυσμούς που κάνουν χρήση κάνναβης, τα ποινικά πρόστιμα που καταβάλλονται για την κατοχή και τη χρήση κάνναβης είναι συνήθως μικράσε σύγκριση με αυτά που επιτρέπει η νομοθεσία. Επιπλέον, η πιθανότητασύλληψης για περιστατικό που σχετίζεται με την κάνναβη είναι λιγότερηαπό μία στις χίλιες. Οι προσπάθειες απαγόρευσης δεν είναι ιδιαίτεραεπιτυχημένες στο να αποτρέψουν τη χρήση.

8. Η φιλοσοφία των αυστηρών κυρώσεων για τις παραβάσεις κατοχής δενευσταθεί ούτε από δεοντολογική, ούτε από πρακτική άποψη. Σε πολλέςανεπτυγμένες χώρες η πλειοψηφία των ενηλίκων που γεννήθηκαν τατελευταία 50 χρόνια έχει κάνει χρήση κάνναβης. Τα καθεστώτα ελέγχου πουαντιμετωπίζουν τους χρήστες σαν εγκληματίες εισβάλλουν στην ιδιωτικήζωή, προκαλούν κοινωνικό διαχωρισμό, και η εφαρμογή τους είναι πολυδάπανη. Αξίζει, άρα, να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις.

9. Πέρα από τους σημαντικούς κυβερνητικούς πόρους που ξοδεύονται για τηνεφαρμογή του καθεστώτος απαγόρευσης, ένα τέτοιο καθεστώς συνεπάγεταιπολύ μεγάλα δευτερεύοντα έξοδα και ταλαιπωρία σε προσωπικό επίπεδο.Για παράδειγμα, μια εγκληματική καταδίκη για χρήση κάνναβης μπορεί νααποκλείσει ένα άτομο από συγκεκριμένες θέσεις εργασίας καιδραστηριότητες, και η σύλληψη του μπορεί να επιφέρει προσωπικό καιοικογενειακό εξευτελισμό. Στις χώρες για τις οποίες διαθέτουμε στατιστικές,τα ποσοστά σύλληψης είναι πολύ υψηλότερα για πολλές μειονοτικές καικοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες.

10. Μέτρα για τη μείωση των κυρώσεων ή την αποποινικοποίηση της κατοχήςέχουν ληφθεί από τους αρμόδιους σε πολλές περιοχές, χωρίς ναπαρατηρηθεί έξαρση των ποσοστών χρήσης. Επίσης, αυτές οιμεταρρυθμίσεις είχαν σχετική επιτυχία στην ελάφρυνση των δυσμενώνεπιπτώσεων της απαγόρευσης. Παρόλα αυτά, υπάρχει κίνδυνος τα οφέλητης αποποινικοποίησης να υπονομευτούν από αστυνομικές πρακτικές, οιοποίες μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό των χρηστών που τιμωρούνται, ήνα υποπέσουν σε κοινωνικές διακρίσεις κατά την εφαρμογή του νόμου.6ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

11. Οι ισχύουσες διεθνείς συνθήκες παρεμποδίζουν την αποποινικοποίηση καιαποτρέπουν xorto , χορτοπληρέστερες μεταρρυθμίσεις των εθνικών καθεστώτωνκάνναβης. Τα καθεστώτα που έχουν προχωρήσει σε αποποινικοποίηση ήάρση των κυρώσεων χαρακτηρίζονται από ασυνέπειες και αντιφάσεις. Γιαπαράδειγμα, τα coffee shops των Κάτω Χωρών μπορούν να πωλούν προϊόντακάνναβης νομίμως, αλλά δεν πρέπει να αγοράζουν πρώτες ύλες για τηνπαρασκευή των προϊόντων τους, διότι είναι παράνομο.

12. «Ο,τι απαγορεύεται δεν είναι δυνατόν να ελέγχεται». Υπάρχουν, άρα,πλεονεκτήματα για τις κυβερνήσεις που θα αποφασίσουν να κινηθούν προςένα καθεστώς ελεγχόμενης νόμιμης διαθεσιμότητας, κάτω από αυστηρήεπίβλεψη, κάνοντας χρήση της πληθώρας ελεγκτικών μηχανισμών πουδιαθέτουν για κάθε νόμιμη αγορά, όπως η φορολόγηση, οι έλεγχοιδιαθεσιμότητας, το κατώτερο νόμιμο όριο ηλικίας για τη χρήση και τηναγορά, η επιβολή σήμανσης με ετικέτες, και τα ελεγχόμενα όριαδραστικότητας. Μια άλλη εναλλακτική λύση, η οποία ελαχιστοποιεί τονκίνδυνο προώθησης της χρήσης της κάνναβης, είναι να επιτραπεί ηπαραγωγή κάνναβης μόνο σε μικρή κλίμακα, αποκλειστικά για προσωπικήχρήση ή δώρα.

13. Υπάρχουν τέσσερις κύριες επιλογές για μια κυβέρνηση που επιθυμεί νακάνει την κάνναβη διαθέσιμη σε μια ελεγχόμενη αγορά στο πλαίσιο τωνδιεθνών συμβάσεων:1) Σε ορισμένες χώρες (εκείνες που ακολουθούν την αρχή τηςσκοπιμότητας), είναι δυνατόν να ακολουθούνται οι διεθνείς συμβάσειςκαι να επιτρέπεται, παράλληλα, η εκ των πραγμάτων νόμιμη πρόσβαση.Ένα παράδειγμα αποτελεί το μοντέλο των Κάτω Χωρών.

14. Αν ένα κράτος δεν διατίθεται να κάνει κάτι τέτοιο, τρεις είναι οι εφικτέςλύσεις:2) Επιλογή ενός καθεστώτος ρυθμιζόμενης διάθεσης, το οποίο αγνοείανοιχτά τις συνθήκες. Η κυβέρνηση που θα επιλέξει αυτή την οδό θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει ισχυρές πιέσεις απότη διεθνή κοινότητα.3) Καταγγελία των συνθηκών του 1961 και του 1988, καιεπαναπροσχώρηση με επιφυλάξεις όσον αφορά την κάνναβη.4) Διαπραγμάτευση, μαζί με άλλες χώρες που το επιθυμούν, μιας νέαςσυμφωνίας για την κάνναβη σε υπέρ-εθνικό επίπεδο.

φουντα15. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα ιστορικά δεδομένα σχετικά με το αν ηνομιμοποίηση της χρήσης και της πώλησης της κάνναβης σε μια αυστηράελεγχόμενη αγορά βλάπτει περισσότερο μακροπρόθεσμα. Τα στοιχεία απότα καθεστώτα ελέγχου άλλων ψυχοτρόπων ουσιών δείχνουν πως ταανεκτικά καθεστώτα και όσα επιτρέπουν ευρεία διαφημιστική προώθηση μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα χρήσης και αρνητικές συνέπειες,ενώ τα καθεστώτα αυστηρού ελέγχου μπορούν να κρατήσουν τη χρήση καιτις βλάβες που επιφέρει σε χαμηλά επίπεδα.

16. Μια χώρα που επιθυμεί να κάνει τη χρήση και την πώληση της κάνναβηςνόμιμη, στο πλαίσιο μιας ελεγχόμενης αγοράς, θα πρέπει να αντλήσεισυμπεράσματα από τα ιστορικά των καθεστώτων για άλλες ψυχοτρόπουςουσίες. Αυτές συμπεριλαμβάνουν τα καθεστώτα φαρμάκων και συνταγών,τα μονοπώλια πώλησης οινοπνευματωδών, τη σήμανση με ετικέτες, τηνπαραχώρηση αδειών, τη διαθεσιμότητα και τους φορολογικούς μηχανισμούς.Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον περιορισμό της επιρροής και της προώθησης της χρήσης από εμπορικά κερδοσκοπικά συμφέροντα. Επίσης,θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα παραδείγματα προς αποφυγή τωνπεριορισμένων ελέγχων της αγοράς που εφαρμόστηκαν πολλές φορές για ταπροϊόντα καπνού και τα οινοπνευματώδη, όπως και στα παραδείγματα προςμίμηση.ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

17. Οδηγηθήκαμε στις παρακάτω προτάσεις πολιτικής από τις γενικές ηθικέςαρχές δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας: τα μέτρα που λαμβάνονται8για να περιορίσουν ένα ανεπιθύμητο φαινόμενο πρέπει να αναλογούν στοφαινόμενο που προσπαθούν να αποτρέψουν. Πρέπει να έχουν όσο τοδυνατόν περισσότερες θετικές συνέπειες και να αποφεύγουν τις αρνητικές,να περιορίζουν όσο περισσότερο γίνεται τις επιπτώσεις στην προσωπικήαυτονομία και να εφαρμόζονται δίκαια, ειδικά αναφορικά με λιγότεροισχυρές ή περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες.

18. Οι ισχύουσες πολιτικές για την κάνναβη ίσως να έχουν ορισμένα καλά, αλλάδεν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Προφανέστατα βλάπτουν τηνπληθώρα των συλληφθέντων, περιορίζουν την προσωπική αυτονομία καισυχνά δεν εφαρμόζονται δίκαια. Η εφαρμογή της απαγόρευσης τηςκάνναβης είναι, επίσης, δαπανηρή. Σκοπός είναι να σχεδιάσουμε πιοαποτελεσματικές πολιτικές, παίρνοντας υπόψη μας όλες αυτές τιςπαραμέτρους. Αναγνωρίζουμε πως είναι μεγάλης σημασίας, επίσης, οιπεριορισμοί που θέτει η κοινή γνώμη σε αυτές τις πολιτικές, η οποίασυνήθως υποστηρίζει την συνέχιση της απαγόρευσης.

19. Ο κύριος στόχος ενός συστήματος ελέγχου της κάνναβης θα πρέπει να είναινα ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές συνέπειες που επιφέρει η χρήση τηςκάνναβης. Κατά την άποψή μας, κάτι τέτοιο σημαίνει να επιτρέπουμεαπρόθυμα τη χρήση και να προσπαθήσουμε να την κατευθύνουμε προςλιγότερο επιβλαβή πρότυπα συμπεριφοράς(π.χ. καθυστερώντας την έναρξητης χρήσης από εφήβους μέχρι τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής καιενθαρρύνοντας όλους τους χρήστες να αποφεύγουν την καθημερινή χρήσηκαι legalizeτην οδήγηση υπό την επήρεια).ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

20. Η δημιουργία προτάσεων πολιτικής προϋποθέτει αξιολογική κρίση καιεκτίμηση των αβεβαιοτήτων. Προσφέρουμε τις συστάσεις μας για το τιαποτελεί καλή πολιτική για την κάνναβη, αναγνωρίζοντας πωςμπορεί να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ λογικών ανθρώπων, όσον9αφορά τις σχετικές αξίες και την εκτίμηση των απρόβλεπτωνπαραγόντων.Δράσεις μέσα στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος διεθνούς ελέγχου:

21. Στο ισχύον καθεστώς διεθνούς ελέγχου, οι διαθέσιμες επιλογές για τιςκυβερνήσεις περιορίζονται κατά βάση στην αυστηρότητα των ποινών για τηχρήση. Δεδομένου πως οτιδήποτε άλλο πέρα από την ελάχιστη εφαρμογήτης απαγόρευσης δε δείχνει να μειώνει τα ποσοστά χρήσης, το βασικόμέλημα της πολιτικής θα πρέπει να είναι να μειώσει στο ελάχιστο τιςεπιβλαβείς συνέπειες της απαγόρευσης.

22. Αν μια χώρα αποφασίσει υπέρ της χρήσης του ποινικού δικαίου για ναελέγχει την χρήση της κάνναβης, δε δικαιολογείται η φυλάκιση ενός ατόμουγια κατοχή ή χρήση κάνναβης, ούτε η δημιουργία καταδικαστικής ποινικήςαπόφασης εις βάρος του. Η διατήρηση ενός ποινικού νόμου για την κατοχήως εργαλείο στη διακριτική εξουσία της αστυνομίας τείνει να έχει ωςαποτέλεσμα την μεροληπτική εφαρμογή του νόμου εις βάρος των κοινωνικάαδυνάτων. Η αστυνομία θα πρέπει να θεωρεί χαμηλή της προτεραιότητα τηνεφαρμογή των νόμων ενάντια στη χρήση και την κατοχή κάνναβης.

23. Μια καλύτερη επιλογή, η εφαρμογή της οποίας είναι αμφισβητήσιμησύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, είναι οι παραβάσεις να εξετάζονται σεδιοικητικό επίπεδο, έξω από το ποινικό δικαστικό σύστημα. Τα πρόστιμα θαπρέπει να είναι χαμηλά, και, όπως επιτάσσει η αρχή της αναλογικότητας, οιεναλλακτικές κυρώσεις, όπως η υποχρεωτική επιμόρφωση και ησυμβουλευτική, δε θα πρέπει να θεωρούνται επαχθείς.Παραμερίζοντας τις διεθνείς συνθήκες:

24. Το διεθνές καθεστώς ελέγχου ναρκωτικών ουσιών θα πρέπει να αλλάξει,έτσι ώστε να επιτρέπει στο κράτος να υιοθετεί, να εφαρμόζει και νααξιολογεί το δικό του καθεστώς για την κάνναβη εντός των συνόρων του.10Κάτι τέτοιο προϋποθέτει αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες, ή τηνυιοθέτηση μιας νέας συνθήκης πρόληψης.

25. Στην απουσία τέτοιων αλλαγών, ένα κράτος μπορεί να δράσει μόνο του,καταγγέλλοντας τις συνθήκες, και να επαναπροσχωρήσει με επιφύλαξη, ήαπλά αγνοώντας κάποιες, έστω, από τις ρήτρες των συνθηκών.

mpafos , μπαφος26. Οποιοδήποτε καθεστώς επιτρέπει τη νόμιμη διάθεση της κάνναβης θαπρέπει να περιλαμβάνει κρατική παροχή αδειών ή κρατική λειτουργία τωνοργανισμών που παράγουν και πωλούν, σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής,την ουσία (όπως συμβαίνει με πολλά καθεστώτα οινοπνευματωδών ποτών).Το κράτος θα πρέπει, είτε άμεσα είτε μέσω ρυθμίσεων, να ελέγχει τηδραστικότητα και την ποιότητα, να εξασφαλίζει τιμές εύλογα υψηλές και ναελέγχει την πρόσβαση και τη διάθεση σε γενικό επίπεδο, ειδικότερα όμωςστους νέους.

27. Το κράτος θα πρέπει να βεβαιώνεται πως οι κατάλληλες πληροφορίες γιατις επιβλαβείς συνέπειες που προκαλεί η χρήση κάνναβης είναι διαθέσιμεςκαι μεταδίδονται αποτελεσματικά στους χρήστες. Η διαφήμιση και ηπροώθηση θα πρέπει να απαγορεύονται ή να περιορίζονται όσο το δυνατόνπερισσότερο.

28. Θα πρέπει να εποπτεύεται λεπτομερώς ο αντίκτυπος οποιωνδήποτεαλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δυσμενώναποτελεσμάτων. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει δυνατότητα για άμεση καιπροσεκτική αναθεώρηση της πολιτικής, σε περίπτωση που αυτή αυξήσει τιςαρνητικές συνέπειες.