fek.jpg

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

29 Ιουνίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5γ οικ. 49690

(1) Συμπλήρωση και τροποποίηση των πινάκων ναρκωτικών ουσιών του ν. 3459/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν. 4139/2013 "Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 74/Α’/20-03-2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3459/2006 "Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)" (ΦΕΚ 103/Α’/25-05-2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 "Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά" (ΦΕΚ 191/Α’/10-08-2007).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3.γεδ. γγ του π.δ. υπ’ αριθμ. 106/2014(ΦΕΚ 173/Α’/28-08-2014) "Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας." όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
5. Το π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α’/2016) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Την υπ’ αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ.4270/19-1-2017 (ΑΔΑ: ΩΜ75465ΦΥΟ-82Ξ) υπουργική απόφαση "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας".
7. Τις διατάξεις του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/2015) "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις".
8. Το από 20-03-2017 ηλεκτρονικό μήνυμα και το από 04-05-2017 υπηρεσιακό σημείωμα από το γραφείο Υπουργού προς την Επιτροπή Ναρκωτικών.
9. Τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ναρκωτικών: • 13η Συνεδρίαση στις 07-07-2015 (θέμα 5°) • 2η Συνεδρίαση στις 23-02-2016 (θέμα 10°) • 5η Συνεδρίαση στις 20-09-2016 (Θέμα 6°) • 7η συνεδρίαση στις 29-11-2016 (Θέμα 17°) • 4η Συνεδρίαση στις 25-04-2017 (θέμα 2° β) • 5η Συνεδρίαση στις 16-05-2017 (θέμα 2° β)
10. Την παρ. 2 του α. 20 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
11. Το εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο έχει παρέλθει από την κατάθεση του αιτήματος του Υπουργού Υγείας προς την Επιτροπή Ναρκωτικών και το γεγονός ότι η Επιτροπή Ναρκωτικών στην από 16-05-2017 συνεδρίαση της επιφυλάχθηκε να απαντήσει επί του αιτήματος "μετά την έκδοση των σχετικών αξιολογήσεων από την Επιτροπή Ναρκωτικών των Ηνωμένων Εθνών, εντός του επόμενου έτους", σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).
12. Το γεγονός ότι η κατάταξη των ναρκωτικών ουσιών στους αντίστοιχους πίνακες του ν. 3459/2006 και η προσθήκη, αφαίρεση και μεταφορά αυτών σε διαφορετικό πίνακα (παρ. 4 άρθρου 1 του ν. 4139/2013) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της εθνικής έννομης τάξης, σε συμφωνία με τις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ και τις βασικές αρχές που αυτές θέτουν.
13. Το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής Ναρκωτικών, όπως διατυπώθηκε ύστερα από την από 16-05-2017 συνεδρίαση της, έρχεται σε αντίθεση με την ρητά διατυπωμένη θέσης της για το ίδιο ζήτημα στην από 23-02-2016 συνεδρίασή της.
14. Το γεγονός ότι η από 16-05-2017 πρόταση της Επιτροπής Ναρκωτικών, δεν είναι σύμφωνη με το ισχύον πλαίσιο όπως αυτό ρυθμίζεται από τους νόμους 3459/2006 και 4139/2013 δεδομένου ότι οι πίνακες ναρκωτικών ουσιών του ν. 3459/2006 περιλαμβάνουν ουσίες (παρ. 2, άρθρου 1 ν. 3459 /2006) και όχι "τυποποιημένα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα". ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 29 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2238 22673 22674 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2238/29.06.2017
15. Το από 22/02/2017 κατατεθειμένο στον Υπουργό Υγείας πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συστήθηκε με σκοπό την αποτίμηση της σύγχρονης εμπειρίας και της υφιστάμενης νομοθεσίας, αναφορικά με την ιατρική χρήση της κάνναβης και την κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία κανονιστικού πλαισίου που θα ρυθμίζει το ζήτημα.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όσο και σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), σύμφωνα με την αρ. 48268/26-062017 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:
Α. Τη μεταφορά της κάνναβης και της ρητίνης της, από τον Πίνακα Α στον Πίνακα Β του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013.
Β. Τη μεταφορά της ουσίας Ναμπιλόνης από τον πίνακα Α στον πίνακα Β, του άρθρου 1, παρ. 2, του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013.
Γ. Αντικαθίστανται τα τελευταία εδάφια του πίνακα Α (νούμερο 60), του πίνακα Β (νούμερο 13), του πίνακα Γ (νούμερο 134) του πίνακα Δ (νούμερο 77) του ν. 3459/2006 (ΦΕΚ 103 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4139/2013, ως εξής: "Τα άλατα και τα ισομερή αυτών, τα οποία εμφανίζουν σαφή εξαρτησιογόνο δράση και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Υγείας
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ